Tjena !

Att det är viktigt att det är rätt fall på golvet mot golvbrunnen i duschen förstår de flesta, om man inte har det så rinner ju allt duschvattnet ut på hela golvet i badrummet, eller ännu värre, ut i intilliggande rum, och det är inte så kul.

Men hur vet man att man har rätt fall när man spacklar till fallet i duschen? , jo man kan t.ex använda ett sk. Fallvattenpass för att kontrollera att golvet har rätt lutning mot golvavloppet.

Krav på fall i hela utrymmet.

Ja, det stämmer, hela golvet i badrummet skall luta mot golvavloppet, detta för att undvika sk bakfall, alltså att vattnet rinner ut på hela golvytan i rummet.

Så här står det att läsa på GVK´s hemsida.

I utrymmen med golvavlopp ska de delar av golvet och dess vattentäta skikt som regelbundet utsätts för vatten luta mot avloppet.

I våtutrymmen ska golvlutning utformas så att vatten inte leds ut  i angränsande utrymmen och orsakar vattenskador vid normal användning av våtrummet. Golvet ska utformas så att vatten inte hindras från att rinna ned i golvbrunnen. Vatten som kvarstår till följd av ytspänning eller nivåskillnader mellan klinkerplattor får avdunsta alternativt avlägsnas med gummiraka eller motsvarande. För att det ska kunna ske på rätt sätt finns krav på hur golvlutningen ska utformas.

UtrymmeKrav enligt GVKI duschplats eller motsvarande

Våtrummet ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:150 -1:50. Medelvärdet är då 13 mm/m. Intervallet kan översättas till:

  • 7 – 20 mm/m
  • 0,7 – 2 % lutning

Övriga ytor

Utanför duschplatsen ska ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:500 -1:100. Medelvärdet är då 6 mm/m. Intervallet kan översättas till:

  • 2 – 10 mm/m
  • 0,2 – 1 %

Rekommendationer – Tänk även på detta

  • I våtutrymmen där särskilda skäl föreligger, till exempel utrymmen med fler än en golvbrunn eller ett större våtutrymme, kan det vara aktuellt att frångå ovanstående toleranser och avtala om en alternativ lutning. Bakfall får inte förekomma.
  • Tänk på utformningen av golvlutningen vid val av plattor – bland annat plattornas storlek. Stora klinkerplattor ställer normalt större krav att golvet lutar mindre för att inte orsaka stora nivåskillnader (fogsprång) mellan plattorna.
  • Golvets lutning bör utformas så att golvet och dess ytskikt vid dörröppningen ligger minst 20 mm över golvbrunnens brunnssil i duschplatsen eller motsvarande. I små våtrum kan detta vara svårt att uppnå utan att det leder till för brant fall/lutning på golvet – då bör en tröskel installeras.
  • Vid utformningen av golvlutningen, ta hänsyn till eventuella ojämnheter och nivåskillnader som kan förekomma till följd av skarvförseglingar av tätskiktsfolier eller vätskebaserade tätskikt. Golvets lutning måste kompensera nivåskillnaden.

Fallvattenpass finns att köpa i färgfackhandeln samt i bygghandeln.

Här kommer en liten film om fallkontroll, dvs hur man kan kontrollera att det spacklade golvet har rätt lutning mot golvbrunnen.

Filmen är från GVK.se